24. 3. 2023  

Školská rada

Školské rady se zřizují při základních, středních a vyšších odborných školách. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Naše ŠR má 6 členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období členů školské rady jsou 3 roky, zasedá nejméně dvakrát ročně a svolává ji předseda který je zvolen na prvním zasedání.

Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní zprávy

i) podává návrh na odvolání ředitele

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

Členové školské rady:

Za zřizovatele: Bc. Pavel Vrána (předseda ŠR), Ing. Jiří Pavlica

Za školu: Mgr. Věnceslava Svatošová, Mgr. Lenka Metelová (zapisovatelka)

Za rodiče: Ing. Vendula Bambušková, Ing. Gabriela Pešková

Nejméně 2x ročně se schůzí naší školské rady účastní také třídní důvěrníci jednotlivých tříd.

Kontaktovat jednotlivé členy ŠR můžete prostřednictvím třídních důvěrníků, třídních učitelů nebo paní ředitelky.

Zápisy z jednání školské rady jsou k nahlédnutí u Mgr. Lenka Metelové.