Škola

Důraz klademe na zdravé a klidné prostředí

Jsme školou sídlištní, ale do lesa, do přírody mají žáci jen kousek. Důraz klademe na zdravé a klidné prostředí, pobyt na školní zahradě. Jsme školou otevřenou všem, bez užšího zaměření.

Jsme sídlištní škola rodinného typu

Propojujeme teorii s praxí

Tvořivé a činnostní učení

Tři oddělení školní družiny

Zážitkové aktivity pro žáky
odpolední akce pro celé rodiny

Pestrá domácí kuchyně

Využití velké školní zahrady a hřiště

Bohatá nabídka volnočasových aktivit

Podpora zdravého životního stylu


Jak fungujeme

Propojení s praxí

Ve škole vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Výuku propojujeme s praxí jak přímo v hodinách – projektové dny, skupinová práce, tak i návštěvou muzeí, besed, exkurzí na zajímavá místa, koncertů a divadelních představení.

Sebevědomí, spolupráce, zodpovědnost

Důležitou součástí je objevování a získávání nových poznatků, diskuze, vyjádření vlastního názoru, spolupráce a naslouchání jiným. Využíváme alternativní prvky výuky, kterými se snažíme podnítit zájem o výuku, formovat jejich zdravé sebevědomí, také přijímat zodpovědnost za sebe i druhé.

Dobré vztahy

Do života školy se snažíme zapojit, vtáhnout také zákonné zástupce. Připravujeme akce nejen pro žáky, ale i odpolední aktivity pro celé rodiny.  Tím posilujeme dobré vzájemné vztahy.

Učíme digitálně

Digitální technologie jsou neodmyslitelnou součástí školy – učebna ICT s výukovými programy, interaktivní tabule v každé třídě.

Volnočasové aktivity

V průběhu školního roku mají žáci možnost navštěvovat různé volnočasové aktivity, nepovinné předměty, kde mohou své zájmy dále rozvíjet – anglický jazyk, pohybové hry, aerobic, míčové hry, logopedická prevence, výtvarný kroužek a kroužek, nepovinný předmět ICT.

Spolupráce s MŠ

Úzce spolupracujeme také s MŠ Koryčanské Paseky. Zejména žáci 1. ročníku a předškoláci z MŠ se navštěvují a podnikají společné aktivity. Předškolní výuka anglického jazyka z MŠ je na naší škole rozvíjena formou nepovinného předmětu, kroužku již od 1. ročníku.