škola

Školní družina

Provoz ŠD

Ranní provoz od 6:30

Odpolední provoz od 11:30 do 17:00
(pátek do 16:00)

Vychovatelky

Naděžda Konečná
Martina Petřeková
Hana Hajflerová

Kontakt

731 677 312

Preferujeme pobyt venku

Poskytujeme komplexní péči o žáka

Využíváme velkou školní zahradu
hřiště, pískoviště, herní prvky

Vytváříme podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci

Zážitkové aktivity pro žáky
odpolední akce pro celé rodiny

Spolupracujeme s městskou knihovnou, SVČ, MŠ aj.

Respektujeme individuální potřeby žáků

Informace o fungování školní družiny

Ranní provoz ŠD

Provoz ŠD začíná ráno v 6.30 hodin, do ranní ŠD mohou přicházet žáci nejpozději v 7.30 hodin, vždy vchodem ŠD (zazvoní na zvonek). Z ranní ŠD odcházejí žáci v doprovodu vychovatelky v 7.35 a rozcházejí se do svých tříd.

Spodní a vrchní brána školní zahrady je otevřena od 6.30 hod. do 7.55 hod, odpoledne pak od 11.00 hod. do konce provozu ŠD.

Odpolední provoz ŠD

Odpolední provoz ŠD začíná v 11.30 a končí v 17.00 hod. V pátek do 16.00. Vychovatelky přebírají žáky po obědě.

Žáci, kteří mají více vyučovacích hodin, přicházení do ŠD sami a musí se nahlásit vychovatelce. Do odpolední družiny si pro žáky přicházejí zákonní zástupci spodním vchodem.

Platby za ŠD jsou určeny na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. Výše příspěvku činí měsíčně 200,- Kč. Příspěvek za ŠD je možné uhradit těmito způsoby: 

  • Trvalým příkazem a to 200,- Kč měsíčně
  • Jednorázovým příkazem 2 000,- Kč, internetové bankovnictví

Pokud za žáka není zaplacen poplatek, vychovatelky školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Na pitný režim se vybírá 60,- Kč za rok.

Žáci mohou navštěvovat ŠD od 1. až do 3. třídy. Ve 4. – 5. třídě pouze dojíždějící a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Výjimečné případy ve všech ročnících schvaluje paní ředitelka.

Kapacita je 80 žáků, přednost mají žáci zaměstnaných zákonných zástupců. Do školní družiny nelze umístit žáka, pokud je jeden ze zákonných zástupců na mateřské dovolené (pouze v případě volného místa). V případě volných míst, můžeme přijmout do ŠD všechny děti, které mají zájem.

Přihlašování do ŠD

O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka ZŠ – zákon 564/1990 sb. část 1 § 3 (2c).

Způsob přihlášení i odhlášení žáka projednává vychovatelka se zákonnými zástupci. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisního lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny. Přihlášky eviduje vychovatelka ve svém oddělení.

Vyzvedávání a uvolňování ze ŠD

Žák bude uvolňován ze ŠD dle zápisního lístku. Pokud se bude doba odchodu nebo doprovod žáka lišit od údajů v zápisním lístku, musí žák předat vychovatelce písemnou omluvenku napsanou v deníčku určeném pro účely ŠD (s upřesněním odchodu v daný den, včetně data, času odchodu a podpisu zákonného zástupce).

Jestliže si zákonný zástupce vyzvedne žáka hned po vyučování, je nutné tuto skutečnost sdělit vychovatelce. Žáka nelze v žádném případě ze školní družiny uvolnit po telefonické domluvě, ani formou SMS zpráv.

Ke své činnosti využíváme prostory jednotlivých oddělení ŠD. Oddělení jsou vybaveny hrami, molitanovými kostkami, hračkami, stavebnicemi, počítači, televizí s promítacím plátnem, stolní fotbálky, dřevěné kuchyňky, barevný nábytek pro žáky, atd.).

Využíváme prostory tělocvičny, počítačové učebny, školní hřiště, prostorné zahrady s dřevěnými altánky, které slouží ke hře, učení i odpočinku. V letním období máme k dispozici dětský bazén, zahradní sprchu a trampolínu.

Preferujeme každodenní pobyt venku.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Vnitřním řádu ŠD.

Je zpřístupněn v ředitelně školy, na nástěnce ve školní družině a na webu (pdf).


Malé ohlédnutí za naší činností