Vítejte u nás - vize školy

ZŠ v 1. - 5. ročníku pracuje podle nového školního vzdělávacího programu – Sluníčková škola pro radostné učení.

V naší škole klademe důraz na zdravé a klidné prostředí, při výuce využíváme alternativní prvky výuky, kterými se u dětí snažíme docílit zdravého sebevědomí. Učíme se vyjádřit a zdůvodnit svoje názory, přijímat zodpovědnost za sebe i druhé. Vzájemná spolupráce, hledání a objevování je pro nás stejně důležité jako získávání nových poznatků z knih...

K vybavení školy patří i interaktivní tabule, které jsou stejně jako počítače hojně využívány k modernizaci a zkvalitnění výuky.

Žáci mají v průběhu školního roku možnost navštěvovat různé kroužky a nepovinné předměty, ve kterých se mohou realizovat, rozvíjet: anglický jazyk, pohybové hry, aerobic, tvořivé činnosti a mnoho dalších.

Podílíme se aktivně na ochraně životního prostředí a vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu.

Důraz klademe i na úzkou spolupráci s rodiči žáků, pro které organizujeme společné zábavně výchovné akce a tím posilujeme vzájemný vztah nejen mezi dětmi, ale i rodiči a pedagogy.

Úzkou spoluprací s mateřskou školou na Koryčanských Pasekách zaručujeme návaznost na předškolní výuku anglického jazyka a umožňujeme tak žákům získané znalosti dále rozvíjet formou zájmového kroužku.

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 787 384,00 Kč.

Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky II a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013944.

Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta ZŠ a školního asistenta školní družiny (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem). Další část finanční podpory bude směřovat na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a další vzdělávání pedagogických pracovníků.


logo